Test đẩy bài từ cms

Test đẩy bài từ cms, xóa sau khi dùng.